Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI
Niniejsza Polityka Prywatności określa sposoby ochrony danych osobowych Kupujących, korzystających ze sklepu internetowego znajdującego się pod adresem elektronicznym www.zabawki.kathay.pl , zwanego dalej „Sklepem”.

Brak akceptacji niniejszej Polityki Prywatności jest równoznaczny z brakiem możliwości korzystania ze Sklepu, w tym składania Zamówień.
Administratorem danych osobowych Kupujących jest  Kathay-Haster M.Brzostowski, A.A. Ślebioda Sp. J.  - należy przez to rozumieć firmę Kathay-Haster M. Brzostowski, A.A. Ślebioda Sp. J. z siedzibą przy ul. Szeherezady 31, 60-195 Poznań; NIP: 779-00-01-232; Regon: 632504435; wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Poznaniu, wymienianą dalej również jako Sprzedający, właściciel Sklepu, dokonujący za jego pośrednictwem sprzedaży Towaru bez jednoczesnej obecności stron przy wykorzystaniu sieci telekomunikacyjnej, zwany dalej „Sprzedawcą”.

Zakres zbierania danych
Sprzedawca zbiera dane Kupujących, w szczególności składających Zamówienia w sposób określony w Regulaminie.
W celu złożenia Zamówienia Kupujący powinien podać dane zapewniające możliwość jego realizacji oraz umożliwiające kontakt z Kupującym, a w szczególności: imię i nazwisko, adres poczty elektronicznej e-mail, adres dostawy jak również numeru telefonu.

Cel zbierania danych
Poprzez rejestrację lub dokonanie zamówienia Kupujący wyraża zgodę na przetwarzanie przez Sprzedawcę danych osobowych, podanych na formularzu zamówienia lub przy rejestracji konta, celem podjęcia działań na żądanie Kupującego przed zawarciem umowy oraz w celu realizacji Zamówienia, zgodnie z treścią Regulaminu, w tym do wysyłki towaru, wystawienia faktury, przechowywania faktury, prowadzenia bieżącej korespondencji pomiędzy Kupującym a Sprzedawcą.

Kupujący może również wyrazić zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez Sprzedającego dla celów wynikających z prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez administratora danych, a mianowicie marketingu bezpośredniego, w tym do przesyłania przez Sprzedawcę na podany adres poczty elektronicznej bezpłatnego newslettera oraz informacji handlowych w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r., Nr 144, poz. 104).
Dane osobowe będą przetwarzane do czasu cofnięcia zgody przez Kupującego.

Prawo dostępu
Kupujący posiada możliwości decydowania, w jakim zakresie będą wykorzystywane jego dane osobowe. W szczególności, Kupujący może złożyć w dowolnym momencie oświadczenie woli wycofujące zgodę na otrzymywanie informacji handlowych lub newslettera.

Kupujący oświadcza, że ma więcej niż 16 lat. W przeciwnym razie Sprzedawca zastrzega sobie możliwość odmówienia wysyłania informacji handlowych oraz newslettera do czasu otrzymania pisemnej zgody rodziców lub opiekunów prawnych.  

Kupującemu przysługuje żądanie dostępu do danych osobowych oraz poprawianie danych osobowych. Ponadto Kupującemu przysługuje prawo usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.

Wszelkich zmian w zakresie swoich danych osobowych Kupujący może dokonać poprzez przesłanie właściwego oświadczenia woli na adres Sprzedawcy.
Sprzedawca zastrzega sobie prawo do odmowy usunięcia danych Kupującego, jeżeli ich zachowanie jest niezbędne w celu realizacji roszczeń lub jeżeli wymagają tego obowiązujące przepisy prawa.
Podanie danych jest dobrowolne lecz niezbędne w celu realizacji umowy sprzedaży zawartej pomiędzy Kupującym a Sprzedawcą.

Kupującemu przysługuje skarga do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Mechanizm cookies
Sklep używa niewielkich plików, zwanych cookies. Zapisywane są one przez serwer na komputerze osoby odwiedzającej strony Sklepu. Plik cookie zwykle zawiera nazwę domeny, z której pochodzi, swój „okres ważności" oraz indywidualną, losowo wybraną liczbę identyfikującą ten plik. Informacje zbierane za pomocą plików tego typu pomagają dostosowywać stronę Sklepu do indywidualnych preferencji i rzeczywistych potrzeb Kupujących. Daje też możliwość opracowywania ogólnych statystyk korzystania ze stron Sklepu.
Mechanizm cookies jest całkowicie bezpieczny dla komputerów, w szczególności tą drogą nie mogą przedostać się do komputerów Kupujących wirusy. Niemniej jednak, Kupujący może ograniczyć lub wyłączyć dostęp plików cookies do swojego komputera. W przypadku skorzystania z tej opcji nawigacja na stronach Sklepu będzie co do zasady możliwa, przy czym może skutkować ograniczeniem możliwości korzystania z pewnych funkcji.

Adres IP
Sprzedawca zastrzega sobie możliwość gromadzenia adresów IP odwiedzających stronę Sklepu, które mogą być pomocne przy diagnozowaniu problemów technicznych z serwerem, tworzeniu analiz statystycznych (np. określeniu z jakich regionów notujemy najwięcej odwiedzin). Ponadto, mogą być przydatne przy administrowaniu i udoskonalaniu Sklepu. 

Cookies innych podmiotów
Sprzedawca zastrzega sobie możliwość korzystania z usług podmiotów trzecich w zakresie opracowania statystyk dotyczących korzystania ze Sklepu. Zapewniamy, że w takim przypadku podmiotom takim nie zostaną przekazane żadne dane identyfikujące Kupujących.
W reklamach zamieszczanych na stronach Sklepu mogą być wykorzystywane cookies podmiotów trzecich, mające na celu umożliwienie analizy skuteczności kampanii reklamowej.
Niniejsza Polityka Prywatności nie reguluje zasad wykorzystania mechanizmu cookies przez podmioty trzecie. 

Dostęp do danych osób trzecich
Dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom. Do danych osobowych zbieranych przez Sprzedawcę mają bezpośredni dostęp jedynie upoważnieni pracownicy lub współpracownicy Sprzedawcy oraz uprawnione osoby zajmujące się obsługą Sklepu, którym zostały udzielone stosowne pełnomocnictwa.
Dane osobowe Kupujących mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności właściwym organom wymiaru sprawiedliwości.

Zabezpieczenia oraz ochrona danych osobowych
Sprzedawca oświadcza, że przetwarzając dane osobowe Kupujących stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane osobowe Kupujących przed udostępnieniem ich osobom nieupoważnionym, utratą czy uszkodzeniem.

Wyłączenie odpowiedzialności
Niniejsza Polityka Prywatności nie obejmuje jakichkolwiek informacji dotyczących usług lub towarów innych podmiotów niż Sprzedawca, które zostały zamieszczone na stronach Sklepu komercyjnie, gościnnie, na zasadach wzajemności lub niesłużących osiągnięciu efektu handlowego.
Sprzedawca nie odpowiada za działania lub zaniechania Kupujących, skutkiem których Sprzedawca przetwarza podane przez nich dane osobowe w sposób określony w niniejszej Polityce Prywatności.
Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian, wycofania lub modyfikacji funkcji lub właściwości Sklepu, a także zaprzestania działalności, przeniesienia praw do Sklepu oraz dokonania wszelkich czynności prawnych dozwolonych przez obowiązujące przepisy prawa. W celu uniknięcia wątpliwości, Kupującym nie przysługują z tego tytułu żadne roszczenia względem Sprzedawcy.
Kontakt z nami
Wszelkie dodatkowe pytania związane z Polityką Prywatności prosimy kierować na adres Sprzedawcy.

Dane chronione protokołem SSL

Komunikacja między Twoim komputerem a naszym serwerem gdy zbieramy Twoje dane osobowe, jest zaszyfrowana z użyciem protokołu SSL (Secure Socket Layer). Zapewnienia on integralność i poufność przesyłanych danych, jak również zajmuje się on ich uwierzytelnieniem.

Zmiany Polityki Prywatności
Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności.

Szybki kontakt
Zadzwoń: +48 693136644
Napisz: sklep@kathay.com.pl
Newsletter

Zapisz się do newslettera, aby otrzymywać zniżki oraz informacje o promocjach i wyprzedażach.

X Zamknij

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu mechanizmu cookie w Twojej przeglądarce.